Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Bedrijf op TV B.V. (en haar partners aan). Met deze voorwaarden stemt u in als u 'bestelt'.

KvK 73954543 | Mingersberg 3, 3825 EH Amersfoort | +31615888819 | stuur e-mail | voorwaarden | privacy

Algemene voorwaarden Bedrijf op TV B.V.

I. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedrijf op TV: Bedrijf op TV B.V. (KvK 73954543), gevestigd aan Mingersberg 3, 3825 EH Amersfoort, alsmede haar vaste en incidentele partners (althans partijen waarmee en/of in opdracht waarvan zij werkt en/of welke zij vertegenwoordigt), zoals Talpa TV, RTL Nederland, Kino Media Company, Frank en vrij Producties en Tgerbellov / Inexorabilis Consulting.

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met of via Bedrijf op TV een overeenkomst sluit ten aanzien van haar mediadiensten (in de ruimste zin des woords); in de meeste gevallen gaat dit om bedrijven die een bedrijfsvideo willen laten maken en/of die op televisie willen komen op basis van een specifieke Propositie van Bedrijf op TV.

Propositie: de beschrijving van het specifieke aanbod dat Bedrijf op TV doet aan (potentiële) Opdrachtgevers; in de meeste gevallen is deze Propositie te vinden op haar website en behelst deze het maken van een bedrijfsvideo en/of het deelnemen aan een tv-programma.


II. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Bedrijf op TV en haar Opdrachtgever.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bedrijf op TV en een bemiddelaar, zoals een mediabureau, optredend als vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Bedrijf op TV en haar Opdrachtgever.

2.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bedrijf op TV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd met dwingend recht blijkt te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

2.6 Bedrijf op TV is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Een nieuwe versie is op de website voorzien van een nieuw versienummer.


III. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Bedrijf op TV en haar Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat Bedrijf op TV aan de Opdrachtgever doet in de vorm van haar Propositie (zie definitie), dikwijls mondeling (telefonisch) toegelicht.

3.2 De in het vorige lid bedoelde aanvaarding blijkt doorgaans - doch dit kan ook op een andere manier - uit het via de website van Bedrijf op TV ‘bestellen’ van een of meerdere bedrijfsvideo’s en/of tv-items. Dit is juridisch bindend.

3.3 In verband met formeel-administratieve verplichtingen jegens haar partners, kan er in sommige gevallen door Bedrijf op TV ook nog gevraagd worden om de overeenkomst schriftelijk (ondertekend) te bekrachtigen. Dit is evenwel niet nodig voor de rechtsgeldigheid.

3.4 Bedrijf op TV behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld wanneer het tv-programma al voldoende deelnemers heeft of wanneer de deelnemer onvoldoende in het tv-programma past, dan wel wanneer de deelname strijdig is met afspraken met een andere deelnemer. De overeenkomst wordt in een dergelijk geval geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.5 Annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever is volledig uitgesloten.


IV. Prijs en betaling

4.1 De door Bedrijf op TV opgegeven prijzen zijn altijd exclusief 21% btw.

4.2 Bedrijf op TV stuurt direct na de totstandkoming van de overeenkomst, indien en voor zover nodig met toestemming van haar partner(s), een factuur aan haar Opdrachtgever (dit geschiedt automatisch vanuit de website).

4.3 De Opdrachtgever is gehouden de in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening binnen 15 dagen na de factuurdatum, doch altijd vóór het maken van de video-opnames, te voldoen, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt tussen Bedrijf op TV en de Opdrachtgever en deze op schrift zijn gesteld.

4.4 De Opdrachtgever heeft niet het recht om enige verplichting op te schorten.

4.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of een termijn voor de nakoming van enige andere verplichting is de Opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Vanaf het intreden van het verzuim is de Opdrachtgever over alle achterstallige bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd.


V. Opnamedatum en montage

5.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst, wordt er een opnamedatum afgesproken tussen (een partner van) Bedrijf op TV en de Opdrachtgever.

5.2 (Een partner van) Bedrijf op TV stelt, indien en voor zover nodig, ook een document beschikbaar met instructies voor de opnamedag en ziet toe op de juiste naleving van o.a. de Mediawet. De deelnemer verklaart hier het belang van in te zien en aan mee te werken.

5.3 (Een partner van) Bedrijf op TV kan altijd, zonder opgaaf van reden, de geplande opnames met Opdrachtgever verplaatsen dan wel aanpassen.

5.4 Nadat het item is gemonteerd door (een partner van) Bedrijf op TV, zal het resultaat digitaal aan de Opdrachtgever worden aangeboden (in een lage resolutie met watermerk). Deze heeft dan het recht - indien en voor zover redelijkerwijs nodig - aanpassingen voor te stellen aan (de partner van) Bedrijf op TV.


VI. Moment van uitzending

6.1 Iedere indicatie door Bedrijf op TV van de datum en het tijdstip van uitzending van programma’s, programmaonderdelen en/of commercials, geldt als een indicatie bij benadering. Bedrijf op TV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de datum en het tijdstip van uitzending te wijzigen.

6.2 Indien de uitzending van een programma, programmaonderdeel en/of commercial als gevolg van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgesteld tijdstip plaatsvindt, zal Bedrijf op TV, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade, zich inspannen om de uitzending op een ander tijdstip uit te (laten) zenden.


VII. Eigendoms- en gebruiksrechten

7.1 Van alle elementen die ingebracht of geïntegreerd worden in producten of diensten die volgens de overeenkomst tot de levering behoren en waarvan (een partner van) Bedrijf op TV de geestelijk eigenaar is, blijft Bedrijf op TV, onverminderd de rechten die de Opdrachtgever claimt, de intellectuele eigendomsrechten, alsmede (re)productierechten en andere rechten op vermenigvuldiging behouden.

7.2 Bedrijf op TV zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn de producten ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit in te zetten. Tot in hoeverre de Opdrachtgever gerechtigd is tot het promotioneel, rechtenvrij gebruik van het materiaal, blijkt uit de Propositie.

VIII. Afgifte materiaal

8.1 Alle materialen en alle digitale informatie en databestanden die betrekking hebben op de overeenkomst en die in het kader daarvan aan Bedrijf op TV ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Opdrachtgever aan haar worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Bedrijf op TV heeft voldaan.


IX. Overdraagbaarheid rechten en zendtijd

9.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf op TV, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.


X. Aansprakelijkheid Bedrijf op TV

10.1 Indien Bedrijf op TV tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, is Bedrijf op TV voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar grove opzet dan wel roekeloosheid kan worden verweten.

10.2 Bedrijf op TV is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de beschadiging van door de Opdrachtgever of derden aangeleverd materiaal.

10.3 Bedrijf op TV is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever.

10.4 De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Bedrijf op TV is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.


XI. Rechtsgebied en forumkeuze

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen zullen, nadat zij onderling niet te beslechten blijken te zijn, ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 Bedrijf op TV B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel